کاملترین فایل بررسی تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها

لینک دانلود

بررسی تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنهابررسی تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها,تئوری حسابرسی,مفروضات بنیادی حسابرسی,تیم حسابرسی,نظارت بر حسابرسی
تحقیق حاضر با عنوان   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 168صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این تحقیق به بررسی تأتیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها می پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگرآن است که عملکرد تیم حسابرسی با قدرت نظارتی سرپرست رابطه مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سه جنبه مهم از عوامل قدرت نظارتی سرپرست شامل 1) قدرت مرجعیت سرپرست، 2) تخصص سرپرست و 3) فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی که شامل 1)عملکرد مناسب، 2) باز خورد مناسب و 3) تاثیر پذیری از سرپرست رابطه مثبت دارد. و همچنین نتایج نشان می دهد قدرت مرجعیت سرپرست و تخصص سرپرست مثبت ترین تأثیر را بر عملکرد تیم  حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد.

مقدمه
در دنیای رقابتی حرفه حسابرسی اگر مدیران موسسات حسابرسی به چگونگی مدیریت حسابرسان شاغل توجه نداشته باشند، بدون شک نتایج فعالیت  هایشان فاقد کارایی و اثر بخشی لازم خواهد بود. این به معنای از دست دادن مشتریان خود و عقب افتادن از سایر رقبا است.
از آنجا که در محیط کار حسابرسی  و به خصوص تیم حسابرسی به صورت مرتب و به طور مستقیم با سرپرستان خود در ارتباط هستند، در سال های اخیر به نقش تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان برعملکرد حسابرسان توجه زیادی شده است.
اگر سرپرستان در چگونگی نظارت و سرپرستی حسابرسان زیردست خود توجه و دقت کافی نداشته باشند، بدون شک حسابرسان  انگیزه خود را برای انجام صحیح وظایف از دست می دهند(AECC,1993) .
نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آنها را حمایت کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی نگرش کارکنان بسیار مهم است و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش است (زارعی،1374).
 در تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها هستیم. قدرت و نیرو به عنوان بازخورد مؤثر و مهم ساختاری نشان داده شده است. درک قدرت سرپرستان توسط تیم حسابرسی بر واکنش آنها اثرگذار خواهد بود. به ویژه به نظر می رسد که قدرت مرجعیت مثبت ترین تأثیر بر عملکرد تیم حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد (Robert,Fedor,2007).

فهرست مطالب

فصل اول :‌كليات
چكيده    1
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهداف تحقیق    7
1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    7
1-5- فرضیات تحقیق    8
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات    10
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه    12
2-2- مبانی نظری    12
2-2-1- تاريخچه حسابرسي    13
2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی    16
2-2-3-تئوری حسابرسی    19
2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی    20
2-3- تعريف قدرت    22
2-3-1-گستردگي قدرت    23
2-3-2- مباني قدرت    23
2-3-3- كاربردهاي قدرت    24
2-4- سرپرست    29
2-4-1-قدرت سرپرست    30
2-5- بررسی عملکرد    31
2-5-1- بررسی  عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد    33
2-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان 
2-6- تیم حسابرسی    40
2-7) پيشينه تحقيق    46
2-7-1) تحقيقات داخلي    46
2-7-2) تحقيقات خارجي    47
فصل سوم : روش تحقيق
3-1- مقدمه    52
3-2-روش تحقیق    52
3-3- فرضیات تحقیق    55
3-4-متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها    57
3-5- جامعه آماری تحقیق    57
3-6- نمونه و روش نمونه گیری    58
3-7- روش گردآوری اطلاعات    59
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضيه ها    62
3-9- روش هاي آماري    63
3-9-1-رگرسیون چندمتغیره    63
3-9-2- روش آزمون فرضیه ها    64
3-9-3- تحلیل همبستگی    65
3-9-3-1- ضريب تعيين    65
3-9-3-2- ضریب همبستگی    66
3-10- آزمون معنادار بودن R    66
3-10-1-آزمون معناداربودن در الگوی رگرسیون    68
3-10-2-آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون    68
3-10-3- آزمون معنادار بودن ضرایب    69
3-11- تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تأثیر مدل ارائه شده    69
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1-مقدمه    72
4-2- بخش اول: آمار توصیفی    73
4-3-آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق    74
4-4- آزمون فرضیه های تحقیق    75
4-4- تحلیل رگرسیون    87
فصل پنجم : نتايج و پيشنهادات
5-1-مقدمه    100
5-2- نتایج آزمون فرضیات    101
5-3-بحث و نتیجه گیری    108
5-4-محدودیت های تحقیق    108
5-5-پیشنهادات    110
مراجع فارسی    111
مراجع انگلیسی    112

توضیحات بیشتر + دریافت

ادامه مطلب