کاملترین فایل پاورپوینت اسیدها و خواص آنها

لینک دانلود

پاورپوینت اسیدها و خواص آنهاپاورپوینت اسیدها و خواص آنها,خواص اسیدها,Nomenclature, روشهای سنتز اسیدها,واکنشهای اسیدها,اسید کلریدها و خصوصیات,استرها و خواص,واکنشهای آمیدها
مشخصات فایل

عنوان:

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 24
فهرست مطالب

خواص اسیدها

Nomenclature

Examples of Carboxylic Acids

 روشهای سنتز اسیدها

واکنشهای اسیدها

اسید کلریدها و خصوصیات

واکنشهای اسید کلریدها

استرها و خواص

Naming of Esters

واکنشهای استرها

آمیدها و خواص

واکنشهای آمیدها

قسمتی از پاورپوینت

خواص اسیدها

1- نقاط ذوب و جوش بالاتری از ترکیبات هم کربن خود دارند

2- اسیدهای تا 7 کربن در آب محلولند ولی بزرگتر از آن نامحلول

3- با بازها واکنش داده و ایجاد نمک میکنند

5- قابل تبدیل به مشتقاتی مانند اسیدهالیدها-استرها-انیدریدها وآمیدها هستند
Nomenclature

They are named by adding –oic acid onto the end of the carbon skeleton.

The –COOH group is the section responsible for the chemistry.

The substituents are named as in other aliphatic compounds

The carbon in the –COOH group is numbered carbon 1.روشهای سنتز اسیدها

1- اکسایش الکل های نوع اول در حضور عوامل اکسنده مانند

2- اکسایش الدئیدها در حضور عوامل اکسنده بالا

3- اکسایش آلکن های دارای هیدروژن با استفاده از پرمنگنات در محیط اسیدی یا خنثی

ادامه مطلب