کاملترین فایل دانلود تحقیق با موضوع اسرار تجاري و نحوه حمایت از آنها

لینک دانلود

یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود تحقیق با موضوع اسرار تجاري و نحوه حمایت از آنهاآماده دریافت می باشد .
،
در قالبword و در 12 صفحه قابل ویرایش، شامل:

چکیده
مقدمه
تعریف اسرار تجاري
معیار هاي تعيين و تشخیص اسرار تجاري
راهکارهاي حمایت از اسرار تجاري
ایجاد امنیت فیزیکی و معقول
انعقاد قرارداد عدم افشا
قراردادهاي یک جانبه
قراردادهاي دو جانبه
طول مدت حمایت از اسرار تجاري
مطالعه تطبیقی حمایت از اسرار تجاري در سطح بین المللی
مقررات داخلی ایران
مقررات جزايی
مواد موجود در قانون تجارت الکترورنیکی
نتیجه گیري
مراجع


بخشی از متن تحقیق:
چکیده
در این مقاله اسرار تجاري مورد بررسی قرار گرفته و روشهایی براي حمایت از آنها ارائه شده است،همانند امضا قرارداد عدم افشا.همچنین تفاوتهاي میان اسرار تجاري و سایر انواع مالکیت هاي معنوي مورد بررسی قرار گرفته است.همانطور که می دانیم در بسیاري از کشورها ، قوانین وموافقت نامه هایی براي حمایت از اسرار تجاري وجود دارد.در این مقاله به برخی از این موافقت نامه ها پرداخته شده است .همانند موافقت نامه. TRIPS(Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) وGATT(General Agreement on Tariffs and Trades) هاي همچنین در این مقاله به قوانین و موافقت نامه هاي موجود در یکی از کشورهاي توسعه یافته (آمریکا) که یکی از پیشگامان در زمینه این قوانین می باشد اشاره شده است.

-1 مقدمه
واژ ه ي اسرار تجاري که در فعالیت هاي صنعتی و تجاري داراي نقش مهمی است، اغلب به عنوان اطلاعات محرمانه اي مورد تعریف واقع می شود. تعریف و طبقه بندي اشکال مختلف اطلاعات محرمانه به عنوان اسرار تجاري داراي اهمیت زیادي است. زیرا حمایت از آن بسیاري ازاوقات بستگی به این تعریف دارد. اسرار تجاري داراي جنبه هایی است که آن را از سایر انواع مالکیت هاي معنوي متمایز می سازد. ویژ گی هاي متمایز اسرارتجاري، حمایت خاصی را می طلبد که در قوانین کشورهاي مختلف جهان و همچنین کنوانسیو نهاي مهم بین المللی بدان پرداخته شده است.در این مقاله به تعریف مبانی اسرار تجاري و اطلاعات محرمانه پرداخته شده و چگونگی حمایت از این قسم از انواع مالکیت هاي معنوي مورد بررسی قرار گرفته است.

-2 تعریف اسرار تجاري
اسرار تجاري هرنوع اطلاعات ارزشمندي است که داراي ارزش مستقل اقتصادي باشد، بدون آن که در نزد عموم مورد شناسایي واقع شده باشد و یا اینکه به سختی قابل شناسایی و تعیین باشد. اسرارتجاري شامل هرنوع فرمول ، الگو، نظریه و گردآوري اطلاعاتی است که داراي دو خصیصه ي مشترك هستند:
(1این اطلاعات به صاحب خود امتیاز رقابتی در بازارهاي تجاري اعطا کرده و تاجر با استفاده از این اطلاعات می تواند در عرصه ي رقابت تجاري وزنه را به نفع خود سنگی نتر کند.
2)از آنجایی که این اطلاعات ممکن است همواره مورد تهدید واقع شوند، فلذا باید اقداماتی از سوي صاحب این اسرار صورت گیرد تا از نشر این اطلاعات نزد عموم و یا رقباي تجاري جلوگیري کند خواه دستیابی آ نها از طريق صحیح باشد و خواه غیر صحیح مانند سرقت.بنابراین بخش مهمی از حمایت این اسرار را خود صاحب اسرار و اطلاعات برعهده دارد.
اسرار تجاري در واقع از اطلاعات تکنیکی ارزشمندي حمایت می کند که تحت سایر اشکال حقوق مالکیت معنوي قابل حمایت نیستند مانند فرمول شیمیایی تولید نوشابه ي کوکا کولا . به طور کلی استفاده اي که شخص تاجر یا شرکت تجاري از اسرار تجاري به عمل می آورد، به قرار زیر است:
الف ( اسرار تجاري از ایده و نظریاتی که به تاجر امتیاز تجارتی اعطا می کند، و بدین وسیله شرکت یا خود شخص تاجر راقادر می سازد تا از رقباي خود پیش بیفتد، حمایت می کند . به عنوان مثال: از نوع جدیدي از محصولات یا یک سایت کامپیوتري.
ب( با حمایت از اسرار تجاري، تاجر می تواند رقباي خود را از دستیابی به نحوه ي کارکرد با خصوصیات تکنیکی محصولات یاخدمات خود، باز دارد.
ج( اسرار تجاري از اطلاعات ارزشمند تاجر مانند: طر حهاي تجاري، قیمت ها و هزینه ها، اطلاعات و فهرست هاي مشتریان و همچنین طرح ایجاد و خط تولید جدید حمایت می کند.
د( اسرار تجاري از اطلاعاتی که تاجر و یا محقق در خلال دوره هاي تحقیقات خود کسب کرده است حمایت می کند. به طورمثال از نتایج تحقیقی که مشخص می کند که نوع جدیدي از داروها مؤثر و یا غیر مؤثر هستند.
در آخر این مبحث لازم است به نمونه هاي دیگري از اسرار تجاري اشاره کنیم: رو شهاي نقشه برداري، متدهاي بازرسی، دستور العملها، اختراع جدید بدون آنکه هنوز تقاضاي ثبت آن شده باشد، استراتژ يهاي بازار، تکنیک هاي تولید و مجموعه دستورات کامپیوتري.
و . . . .

ادامه مطلب